Selamat Datang Ke Laman Web Majlis SUkan Wilayah Persekutuan. Laman ini dicipta oleh Majlis Sukan Wilayah Persekutuan. Dengan menggunakan Laman ini, anda bersetuju untuk mematuhi dan terikat dengan terma dan syarat-syarat yang berikut berkenaan penggunaan Laman (“Syarat-syarat Penggunaan”) dan Polisi Sulit kami. Kami mungkin menyemak Terma Penggunaan dan Polisi Sulit pada bila-bila masa tanpa sebarang notis kepada anda.

Bahagian-bahagian Laman mungkin mempunyai syarat-syarat penggunaan berbeza yang berlainan disiarkan. Jika terdapat konflik antara Terma Penggunaan dan syarat-syarat penggunaan yang disiarkan untuk bahagian tertentu dalam Laman, syarat penggunaan yang terkini merupakan keutamaan terhadap penggunaan anda dalam Laman tersebut.

Penggunaan Maklumat Portal Rasmi

 • Kandungan hanya digunakan untuk diri sendiri, makluman, tujuan bukan untuk perdagangan; dan
 • Kandungan tidak boleh diubah suai atau dipinda dalam apa-apa cara. Kecuali penggunaan anda menyumbang kepada “penggunaan yang adil” di bawah undang-undang hak cipta, anda sebaliknya tidak boleh menggunakannya, memuat turun, memuat naik, menyalin, mencetak, memapaparkan, menjalankan, menghasilkan semula, menerbitkan, melesenkan, menyiarkan, menghantar atau mengagihkan apa-apa maklumat daripada lamanWeb ini sepenuhnya atau sebahagian tanpa kebenaran Majlis Sukan Wilayah Persekutuan.

Laman-laman Web Pihak Ketiga, Kandungan, Produk Dan Perkhidmatan

 • Laman ini memberi pautan kepada laman Web dan akses untuk isikandungan, produk dan perkhidmatan dari pihak ketiga, termasuk pengguna, pengiklan, sekutu-sekutu dan penaja-penaja Laman. Anda bersetuju bahawaMajlis Sukan WIlayah Persekutuan tidak bertanggungjawab untuk ketersediaan, dan kandungan yang disediakan , laman Web pihak ketiga. Anda hendaklah merujuk polisi yang disiarkan oleh laman Web lain mengenai polisi privasi dan topik lain sebelum anda menggunakannya. Anda bersetuju bahawa Majlis Sukan Wilayah Persekutuan tidak bertanggungjawab terhadap kandungan pihak ketiga yang boleh diakses melalui Tapak, termasuk pendapat-, nasihat, kenyataan- dan iklan-, dan memahami yang anda menanggung risiko yang berkaitan dengan penggunaan kandungan tersebut. Jika anda memilih untuk membeli mana-mana produk atau perkhidmatan- daripada pihak ketiga, perhubungan anda adalah secara terus dengan pihak ketiga.

Penafian

 • Kecuali di mana dengan nyata sebaliknya, Laman, dan semua isi kandungan, bahan-bahan, maklumat, perisian, produk dan perkhidmatan yang disediakan di laman, disediakan atas berdasar “sebagaimana ia” dan “sebagai tersedia” . Majlis Sukan Wilayah Persekutuan dengan nyata menafikan semua jenis jaminan, sama ada dinyatakan atau tertakluk, termasuk, tetapi tidak terhad untuk, jaminan bagi kebolehniagaan, kesesuaian untuk tujuan tertentu dan bukan pelanggaran. Majlis Sukan Wilayah Persekutuan tidak menjamin yang:
  • Laman ini akan memenuhi keperluan anda;
  • (Laman ini boleh digunakan tanpa gangguan, pada masa tertentu, selamat, atau bebas daripada kesilapan;
  • keputusan yang mungkin diperolehi daripada penggunaan laman ini atau apa-apa perkhidmatan yang ditawarkan melalui laman ini adalah tepat atau boleh dipercayai;
 • Sebarang kandungan, bahan-bahan, maklumat atau perisian yang dimuat turun atau sebaliknya diperolehi melalui penggunaan laman ini adalah dilakukan dengan budi bicara dan risiko anda sendiri. Majlis Sukan Wilayah Persekutuan tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kerosakan kepada sistem komputer anda atau kehilangan data yang disebabkan daripada muat turun sebarang kandungan, bahan-bahan, maklumat atau perisian. Majlis Sukan Wilayah Persekutuan mempunyai hak untuk membuat perubahan atau kemaskini pada laman ini pada bila-bila masa tanpa notis.